Uslovi korišćenja usluga

Opšte odredbe

Naručivanjem i plaćanjem usluge potvrdjuje se saglasnost sa ovim pravilnikom.

Ugovorne strane

Ovaj ugovor se zaključuje izmedju kompanije SiteonWP LLC sa sedištem u Novom Meksiku, adresa 530-B Harkle Road, STE 100, Santa Fe, NM 87505 US, u daljem tekstu Provajder i korisnika usluga, u daljem tekstu Korisnik.
Definicija pojmova

Klijentski nalog – osnova za korišćenje usluga Provajdera. Na svoj nalog klijent se loguje korisničkim imenom (email adresa) i lozinkom. Klijentski nalog omogućava pregled svih usluga (aktivnih i neaktivnih), pregled i preuzimanje računa i predračuna, vršenje plaćanja, kontaktiranje podrške i slično.

Suspendovanje – privremeno gašenje usluge, bez gubitka podataka ili podešavanja. Nalog može biti suspendovan iz više razloga (istek roka za plaćanje obnove usluge, kršenje uslova korišćenja, nedozvoljeni sadržaj, slanje SPAM mailova i slično). Provajder zadržava pravo suspendovanja usluge ukoliko smatra da je došlo do nedozvoljenog korišćenja usluge i dužan je da o tome obavesti Korisnika.

Ponovno aktiviranje nakon suspenzije – ponovno aktiviranje prethodno suspendovane usluge. Usluga se ponovo aktivira u skladu sa uslovima navedenim na sajtu, u zavisnosti od razloga koji su doveli do suspenzije.

Terminacija – konačno gašenje usluge i brisanje svih podataka sa infrastrukture Provajdera. Nakon terminacije uslugu nije moguće reaktivirati.

Infrastruktura – skup svih servisa, aplikacija, servera, podešavanja, sistemskih resursa koji čine jednu funkcionalnu celinu i omogućavaju pružanje usluge Korisniku.

Sistemski resursi – hardverski i softverski resursi na strani Provajdera, u vidu CPU, RAM memorije, SSD diskova, mesečnog protoka podataka, web servera i td., koji omogućavaju smeštaj i nesmetano funkcionisanje web sajtova Korisnika.

Naručivanje usluge

Korisnika je dužan da se pre naručivanja usluge sam informiše o specifikacijama usluge koju želi da zakupi. Neophodne informacije se mogu pronaći na sajtu Provajdera (https://manahost.rs) ili iste može saznati kontaktiranjem službe prodaje putem telefona, maila ili live chat-a. Provajder ne snosi odgovornost u slučaju zakupa usluge koja Korisniku ne odgovara.

Nakon izvršene narudžbine Korisnik će na mail dobiti predračun sa instrukcijama za plaćanje usluge, u roku koji je naznačen na samom predračunu.

Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine korisnik ima rok od 3 dana da izvrši plaćanje, prema instrukcijama koje dobije u mailu i na predračunu. Ukoliko se uplata ne evidentira u predvidjenom roku, Korisnika će kontakirati služba prodaje Provajdera. Nakon 15 dana od isteka roka za plaćanje, porudžbina će biti otkazana.

Plaćanje se može izvršiti platnom karticom online. Ovaj način plaćanja je omogućen fizičkim i pravnim licima.

Ukoliko plaćanje usluge za Klijenta vrši treće lice, račun se izdaje na ime uplatioca i pri tom ne dolazi do prenosa vlasništva nad uslugama i klijentskim nalogom.

Promenu podataka o vlasniku klijentskog naloga i samim uslugama moguće je uraditi slanjem zahteva u pisanoj formi, putem tiketa podrške i/ili na memorandumu firme (za pravna lica).

Povraćaj novca

Klijent može tražiti povraćaj novca u punom iznosu u roku od 30 dana od datuma kada je izvršeno plaćanje, ukoliko nije došlo do kršenja uslova korišćenja usluga.
Cene usluga i izmene cenovnika

Cene hosting paketa i ostalih usluga objavljuju se na sajtu Provajdera.

U trenutku naručivanja usluge važe one cene koje su u tom trenutku istaknute na sajtu Provajdera.

Provajder zadržava pravo promene cena usluga bez prethodne najave i obaveštavanja korisnika. Ukoliko je došlo do promene cena usluga Korisniku će se prilikom obnove usluge kreirati predračun sa cenama koje su važeće u trenutku izdavanja predračuna.

Obnova usluga

Korisnik će od Provajdera na mail naveden u klijentskom nalogu dobiti predračun za obnovu usluge za naredni mesec 21 dan pred istek usluge, sa rokom plaćanja navedenom u predračunu.

Ukoliko se uplata ne evidentira u predvidjenom roku Provajder zadržava pravo da kontaktira Korisnika na broj telefona i mail adresu, navedenim u klijentskom nalogu.

Provajder zadržava pravo da suspenduje uslugu koju pruža Korisniku nakon isteka roka za plaćanje, bez prethodne najave i konsultacije sa Korisnikom.

Usluga se može ponovno aktivirati nakon evidentirane uplate za prethodni i naredni period, a najkasnije u roku od 30 dana od datuma isteka usluge, nakon čega usluga može biti terminisana.

Terminacija usluge

Provajder zadržava pravo da nakon isteka roka od 30 dana u kojem Korisnik može da obnovi usluge, obriše podatke sa svojih servera i terminiše kompletnu uslugu, bez prethodne najave i konsultacije sa Korisnikom.

Klijent je dužan da do perioda terminisanja usluge od Provajdera zatraži backup fajlova i baze svojih sajtova.

Provajder ne odgovara za gubitak podataka (fajlova i baza) nakon terminisanja usluge.

Otkazni rokovi

Otkazni rok za usluge hostinga je 30 dana.

Pristupni podaci

Nakon aktiviranja usluge, Korisnik će na mail adresu navedenu u svom klijentskom nalogu dobiti podatke za pristup uslugama. Korisnika je dužan da ove podatke čuva, ne daje trećim licima i brine o bezbednosti uredjaja na kojima se ovi podaci čuvaju i sa kojih se pristupa uslugama.

Ukoliko dodje do gubitka podataka za pristup, Korisnik može kontaktirati tehničku podršku putem tiketa, maila, telefonom ili preko live chat-a. Novi podaci za pristup će biti poslati isključivo na mail adresu navedenu u klijentskom nalogu.

Tehnička podrška

Tehnička podrška Provajdera funkcioniše isključivo putem tiketa i to za usluge koje su zakupljene isključivo kod Provajdera. Putem telefona na pružamo tehničku podršku, osim u slučaju ako je to drugačije navedeno za odredjene usluge i hosting pakete.

Tehnička podrška koju provajder pruža odnosi se na funkcionisanje i podešavanje servera i servisa, kao i rad sajtova klijenata.

Tehnička podrška Provajdera ima kapacitete da pomogne u rešavanju problema, instaliranju i podešavanju većine WordPress dodataka (pluginova) i tema. Provajder nije odgovoran u slučaju gubitka podataka ili nastanka štete prilikom pružanja tih usluga.

Infrastruktura

Provajder zadržava pravo da vrši softverske i hardverske izmene na svojim serverima, u cilju unepredjenja usluga, bez prethodne najave i konsultacije sa Korisnicima.

Backup podataka

Provajder vrši zasebni backup fajlova sajta i baze, na izdvojeni server, u intervalima navedenim u opisu usluge. Na backup serveru se uvek čuva odredjeni broj prethodnih backup kopija, koji je definisan u okviru svakog hosting paketa.

Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove sajta i baza.

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti vraćanje sajta na prethodno stanje iz backup arhive od odredjenog datuma, ukoliko je ista obuhvaćena periodom retencije backup arhiva. Ovime se trenutna verzija sajta kompletno i nepovratno zamenjuje verzijom sajta koji je vraćen iz backup-a.

Promena paketa

Korisnik u svakom trenutku može tražiti promenu hosting paketa, pri čemu cena novog paketa (ukoliko se radi o većem i skupljem paketu) umanjuje za iznos preostalog perioda trajanja zakupa trenutnog paketa.

Ukoliko Korisnik zahteva prelazak na niži paket, nije moguće umanjenje iznosa za plaćanje zakupa novog paketa.

Provajder zadržava pravo da odbije prelazak na odredjeni paket ukoliko smatra da potrebe Korisnika prevazilaze mogućnosti tog paketa. Provajder je dužan da Korisniku predoči sve razloge takve odluke i savetuje Korisnika u pravcu uspešnog rešavanja novonastale situacije.

Nedozvoljen sadržaj

Nedozvoljenim sadržajem smatra se svaki sadržaj kojim se na bilo koji način krše zakoni Republike Srbije, dovodi do preopterećenosti servera i servisa, a naročito:

 • ugrožavanje ili povreda ličnih prava,
 • povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača,
 • ukoliko se tim sadržajem krše autorska prava i prava svojine,
 • ukoliko se tim sadržajem čini krivično delo ili privredni prestup,
 • izazivanje, podsticanje ili širenje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje,
 • ukoliko se tim sadržajem vrši povreda ovih Uslova korišćenja usluga,
 • hostovanje, čuvanje i širenje dečje pornografije,
 • ukoliko se tim sadržajem širi mržnja ili promoviše nasilje nad životinjama,
 • i slično.

Provajder može suspendovati i terminisati uslugu ukoliko je došlo do kršenja bilo koje odredbe ovih uslova, bez prethodne najave i obaveštenja Korisnika.

Provajder zadržava pravo da i mimo navedenih odredbi suspenduje i terminiše usluge ukoliko smatra da je došlo do nedozvoljenih aktivnosti u okviru zakupljenih usluga.

Odricanje od odgovornosti

Provajder nije odgovoran za bilo koju štetu koju posao Korisnika može pretrpeti. Provajder ne odgovara za gubitak podataka, prekide u radu i neisporučene mailove.

Provajder nije odgovoran za štetu nastalu korišćenjem pogrešnih podataka na klijentskom nalogu korisnika. Korisnika je dužan da sam vodi računa o tačnosti svojih ličnih podataka na svom klijentskom nalogu.

Provajder nije odgovoran za nedostupnost sadržaja usled propusta Korisnika, internet provajdera kojeg Korisnik koristi za pristup internetu ili problema sa vezom ka internetu u data centru u kojem se hostuju sajtovi Korisnika.

Provajder nije odgovoran za sadržaj, izgled i namenu sajtova Korisnika.

Provajder nije odgovoran za prekid funkcionisanja usluge nastale nepravilnim korišćenjem od strane Korisnika.

Provajder nije odgovoran za prekide u radu izazvane faktorima na koje Provajder nema direktni uticaj ili nisu u direktnoj nadležnosti Provajdera.

Provajder nije odgovoran za prekide u radu izazvane faktorima na koje Provajder nema direktni uticaj ili nisu u direktnoj nadležnosti Provajdera.

Provajder nije odgovoran za prekide u radu izazvane redovnim i vanrednim održavanjem servera i servisa.

Provajder nije odgovoran u slučaju povrede lica i/ili imovine prouzrokovane korišćenjem usluga Provajdera.

Provajder nije odgovoran u slučaju da sadržaj Korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica, kao i Zakon o autorskim pravima.
Saglasnost korisnika

Korisnik daje saglasnost Provajderu da u bilo kom trenutku izvršu intervenciju nad zakupljenim uslugama Korisnika, u cilju sprečavanja opterećenja servera i servisa, pojave bilo kojih smetnji drugog oblika i slično.

Korisnik daje saglasnost Provajderu za uvid u rad servera, servisa i sajtova, kao i sadržaj koji nestaje njihovim korišćenjem, u cilju planiranja i alokacije resursa i unapredjenje infrastrukture, kao i u slučajevima predvidjenim zakonom.

Korisnik daje saglasnost Provajderu da privremeno suspenduje uslugu radi zaštite infrastrukture provajdera i drugih korisnika, usled pojave neželjenog sadržaja i slično.

U slučaju suspendovanja usluge Provajder će Korisnika o preduzetim merama obavestiti putem maila ili telefonom. Ukoliko problem ne bude otklonjen u predvidjenom roku, Provajder zadržava pravo terminisanja usluge bez povraćaja novca.

Korisnik je saglasan da nema pravo na bilo kakvu odštetu od strane Provajdera, što uključuje bilo kakve gubitke, zahteve i troškove, kao i troškove advokata i sudskog procesa.

Mere u slučaju kršenja Uslova korišćenja

Naručivanjem usluge i plaćanjem za istu Korisnik se slaže i prihvata Uslove korišćenja usluga. Provajder neće svakodnevno i aktivno pratiti aktivnosti Korisnika kako bi se uverio u poštovanje Uslova. Provajder će reagovati u slučaju prijave trećih lica, a Korisnika je dužan da saradjuje prilikom preduzimanja mera i postupaka u cilju otklanjanja problema.

U slučaju prijave Korisnika od strane trećeg lica, Provajder će preduzeti sledeće mere:

 • kontaktiraće Korisnika mailom ili telefonom, obavestiti ga o problemu i naložiti otklanjanje problema ukoliko je isti u nadležnosti Korisnika. U suprotnom, Provajder će preko svoje tehničke podrške pokušati otklanjanje problema i o ishodima obavestiti Korisnika putem maila ili telefona.
 • u slučaju da Korisnik ne reaguje na vreme ili nije dostupan, a problem zahteva pažnju Korisnika, Provajer će suspendovati uslugu Korisnika sve dok se problem ne otkloni.
 • u slučaju ponavljanja problema Provajder zadržava pravo jednostranog prekida pružanja usluge, bez povraćaja novca i prethodne najave Korisniku.
 • ukoliko je došlo do kršenja zakona od strane Korisnika, Provajder će sve neophodne podatke učiniti dostupnim nadležnim organima, ukoliko za to postoji zakonska obaveza.
 • u slučaju nastanka materijalne štete od strane Korisnika prema Provajderu, Provajder zadržava pravo naplate troškova od Korisnika, minimalno u vrednosti štete ili da pokrene pravni postupak i zahtev za naknadu štete.
 • u slučaju narušavanja ugleda Provajdera, Provajder zadržava pravo jednostranog prekida pružanja usluge i dalju saradnju sa Korisnikom, bez povraćaja novca. U ovom slučaju Korisnik ima rok od 15 dana da svoje sajtove prebaci kod drugog provajdera.

Završne odredbe

Provajder zadržava pravo da bez prethodne najave i saglasnosti Korisnika izmeni, dopuni ili doradi Uslove korišćenja.